Regulament CONCURS dedicat gamei de capră Olympus Foods România

Regulament CONCURS dedicat gamei de capră Olympus Foods România

Andreea Constantin

Prezentul regulament (în continuare “Concurs”) are scopul de a informa cu privire la desfășurarea unei activități publicitare inițiată de către organizator și co-organizator,  se adresează potențialilor participanți și, totodată, reprezintă o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurării acestei activități.

Organizatorul Concursului

Organizatorul Concursului dedicat gamei de capra Olympus Foods Romania (numit în cele ce urmează "Concursul") este S.C. Radulescu Consulting  S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Str. Dr. Stefan Capsa 10, et. 1, sector 5, cu numar de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti J40/5470/2005, avand CUI RO17391957, cont bancar RO64BRDE410SV73119074100 deschis la BRD, avand calitatea de proprietar al site-ului www.qbebe.ro si reprezentata prin domnul Radulescu Razvan, alături de Co-Organizatorul OXYGEN PUBLIC RELATIONS S.R.L, cu sediul București, Str. George Constantinescu nr. 2-4, birourile 613, 615, 606, etaj 6, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J40/8739/2008, cod unic de înregistrare RO23910846, în numele și pentru Fabrica de Lapte Brașov SA.

Concursul se desfășoară prin intermediul agenției OXYGEN PUBLIC RELATIONS S.R.L aceasta acționând în calitate de Agenție împuternicită, desfășurând activități legate de regulamentul Concursului, gestionarea și integrarea canalelor Concursului și înmânarea premiilor, denumită în cele ce urmează „Agenția”, având notificată prelucrarea de date cu caracter personal în scopul “Reclamă, Marketing și Publicitate” și înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 19803.

Prin simpla participare la Concurs, Participanții declară ca vor respecta termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial de organizare și desfășurare al acesteia (denumită în continuare “Regulamentul Oficial”).

Pentru aducerea la cunoștință publicului, Regulamentul Oficial este întocmit și este disponibil în mod gratuit oricărei persoane interesate, pe pagina web https://www.qbebe.ro/ pe toata durata Concursului.

Fabrica De Lapte Brașov SA, prin intermediul agenției, declară că își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmând ca aceste modificări să intre în vigoare după o zi de la anunțarea participanților în acest sens pe pagina web oficiala  https://www.qbebe.ro/. 

II. Durata Concursululi 

II.1 Concursul va incepe in data de 03.07.2023, ora 00:00 și se va finaliza în data de 09.07.2023 ora 23:59. 

III. Drept de participare

Au drept de participare - orice persoane fizice peste 18 ani la data începerii concursului, care au domiciliul/reședința în România; 

Atat persoanele fizice, cat si cele juridice trebuie sa se inscrie în Concurs pe pagina https://www.facebook.com/Qbebe.ro 

Pentru a participa la Concurs, participantii trebuie să întrunească, în mod cumulativ, următoarele condiții exprese:

 • Să aibă 18 ani la momentul începerii concursului;
 • Să aibă domiciliul/reședința în România;

Nu pot participa la acest Concurs:

 • Angajații S.C. Radulescu Consulting  S.R.L, angajații Fabrica De Lapte Brașov SA, angajatii Oxygen Public Relations SRL și persoanele fizice autorizate sau independente care își desfășoară activitatea pe baza unor contracte de colaborare cu societatea anterior menționată, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora;
 • Angajații agențiilor colaboratoare în derularea prezentului concurs, soțiile/soții precum și rudele de gradul I ale acestora.

IV. Descrierea Premiilor Acordate

IV.1 În cadrul prezentului Concurs, vor fi acordate următoarele premii:

 • 2 x ladă frigorifică, marca PolarBox, cu o capaciptate de 20L, cu produse din gama de capră Olympus Foods România (lapte de capră, iaurt de capră, unt de capră BIO, Telema de capră);
 • Valoarea totală a premiilor este de: 800 lei. 

Premiile revin numai participanților desemnați câștigători și nu pot fi transmise unor terțe persoane. Premiul nu poate fi preschimbat in bani, total sau partial. 

IV.2. Organizatorul, prin intermediul agenției, declară că își rezervă dreptul de a descalifica participanții care încearcă să fraudeze sub orice formă concursul. Organizatorul sau agenția reprezentantă a  declară că îşi rezervă dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă, fără a avea obligaţia de a o demonstra cu probe.  

IV.3. Un participant se poate înscrie de maxim o data în Concurs și poate câștiga maximum 1 premiu, dintre cele două, prin tragerile la sorți. Participanții înscriși de mai mult de o data în concurs vor fi descalificați. Participanții își asumă responsabilitatea integrală pentru informațiile înscrise în concurs. Organizatorul nu poate fi făcut responsabil de către terte persoane cu privire la răspunsurile oferite, situație în care responsabilitatea revine strict participantului.

V. Taxe si impozite

Organizatorul prin intermediul agenției, declară că se obligă să calculeze, să declare şi să vireze la bugetul de stat impozitul datorat pentru premiile acordate în conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. Orice alte obligaţii de natură fiscală sau de altă natură, în legatură cu premiile acordate revin în exclusivitate Participanţilor validaţi ca şi câştigători.

VI. Informarea participantilor conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016.

VI.1. Organizatorul prin intermediul agenției, declară că se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (,,GDPR”), Legea nr. 190/2018 si orice altă legislație aplicabilă, pe toată Durata Concursului şi ulterior. Astfel, Organizatorul prin intermediul agenției, declară că se angajează să păstreze confidenţialitatea și să asigure securitatea datelor personale ale Participanţilor la prezentul Concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare. 

VI.2. Datele personale colectate de la participanti, comentariile postate pe Facebook, iar de la castigatori, in plus, numele și prenumele, vârsta, telefonul și adresa, CI pentru livrarea premiului  vor fi colectate și folosite în scopul derulării prezentului Concurs, respectiv înscrierea Participanților la Concurs și acordarea premiilor. Participarea dumneavoastră la Concurs este voluntară și are ca temei legal consimțământul dumneavoastră, manifestat prin inscrierea in Concurs. În situația în care nu doriți să ne furnizați datele necesare în vederea validării dumneavoastră drept câștigător sau dacă vă retrageți consimțământul, veți pierde calitatea de participant sau câștigător, după caz, iar Organizatorul se va afla în imposibilitatea validării dumneavoastră ca și participant sau a acordării premiului.

VI.3. Numele și prenumele câștigătorilor vor fi publicate pe https://www.facebook.com/Qbebe.ro.  Nu vom publica pe pagini fotografia sau alte date cu caracter personal ale câștigătorilor Concursului, cu excepția numelui și a premiului câștigat, în conformitate cu prevederile legale din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață.

VI.4. Organizatorul va prelucra datele dumneavoastră personale necesare apărării drepturilor noastre pe întreaga durată a Concursului, precum și pentru o perioadă de 3 ani de la data desemnării câștigătorilor. În măsura în care anumite date v-au fost colectate în scop financiar-contabil, acestea se vor păstra 5 sau 10 ani de la începutul anului următor celui în care au fost colectate, după cum impugn dispozițiile legale în materie financiar-contabilă. Dacă vă vom solicita copia CI în scopul verificării CNP-ului dumneavoastră pentru depunerea corectă a declarațiilor fiscale, prelucrarea acestuia se va realiza pe o perioadă de max.2 luni de la predarea-primirea premiului.

VI.5. Organizatorul va dezvălui numele și prenumele, adresa și telefonul câștigătorilor către furnziorul serviciilor de curierat care va asigura livrarea premiilor. Organizatorul poate dezvălui datele cu caracter personal furnizate de Participanţi către autorități publice, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni. Datele personale vor fi dezvăluite, de asemenea, Agenției de publicitate ce sprijină Organizatorul în derularea prezentului Concurs.

VI.6. Fabrica De Lapte Brașov SA, în calitate de Co-Organizator și utilizator a serviciilor online, nu colectează și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor publicate pe website şi la utilizarea acestora. Prin înscrierea in Concurs, datele dumneavoastra personale pot fi utilizate. 

VI.7 În situația in care Operatorul va dori să transmită, prin sms sau email, participanților la Concurs, informații despre produsele sale, informații și propuneri de activități și evenimente, Operatorul va solicita consimțământul explicit și separat al Participanților pentru acest scop, situație în care va folosi datele acestora doar dacă un astfel de consimtământ a fost acordat în mod expres. Participanților li se va oferi, în toate situațiile, posibilitatea de a se dezabona de la primirea unor astfel de mesaje într-un mod facil, cel puțin echivalent cu cel utilizat de către Operator pentru transmiterea unor astfel de mesaje. 

VI.8 În ce privește securitatea datelor, Operatorul și împuterniciții săi implementează măsurile tehnice și organizatorice corespunzătoare în vederea protejării informațiilor personale pe care le prelucrează. Salariații acestora și-au asumat obligații de confidențialitate și sunt instruiți cu privire la modul în care trebuie să protejeze datele cu caracter personal. 

VI.9. În temeiul dispozițiilor legale, beneficiați de următoarele drepturi în legătură cu datele dumneavoastră personale:

 • Dreptul de acces la datele personale și de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a vă opune prelucrării;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în măsura posibilului și în conformitate cu legile aplicabile; 
 • Dreptul de a vă retrage, în orice moment, consimțământul acordat pentru această prelucrare, fără a fi afectată legitimitatea prelucrării înainte de data retragerii consimțământului;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care se contestă exactitatea datelor prelucrate sau legitimitatea prelucrării;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată (creare de profiluri);
 • Dreptul de a primi datele furnizate sau pe cele obsevate într-un format structurat și de a solicita transferul lor direct către alt operator;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania;anspdcp@dataprotection.ro;Telefon:+40.318.059.211/+40.318.059.212Fax:+40.318.059.602;http://www.dataprotection.ro/?page=contact.

VI.10 Pentru exercitarea drepturilor dvs., precum si pentru transmiterea oricăror solicitări sau sesizari, va rugăm să vă adresați în scris responsabilului cu protecția datelor al Operatorului la adresa de mail: gdpr@oxygencomms.ro sau la adresa sediului acestuia, în atenția responsabilului cu protecția datelor.

VII. Modalitatea de desfășurare

VII.1 Concursul va avea loc între 03.07.2023 si 09.07.2023 și se va desfasura pe pagina https://www.facebook.com/Qbebe.ro.  Pentru a participa la acest Concurs, utilizatorii trebuie să:

 • Intre pe pagina de facebook Qbebe
 • Să lase un comentariu la postarea de concurs de pe pagina de Facebook Qbebe în care să menționeze o idee de mic dejun pentru copii, care să conțină lapte de capră Olympus; 
 • Să respecte condițiile de desfășurare ale Concursului.

VII.2 Tragerea la sorți se organizează cu ajutorul site-ului Random.org și va avea loc dupa ce se vor exporta datele participantilor care au răspuns la cerința de concurs, în perioada Concursului. Vor fi validați pentru tragerea la sorți doar participanții care îndeplinesc condițiile de la Secțiunea III si Sectiunea VII.1. Se vor alege prin tragere la sorti 2 câștigători și 3 rezerve.

Extragerea se va face pe 10 iulie, și vor fi luați în calcul cei înscriși în concurs în perioada 03 – 09 iulie 2023. 

VII.4 Numele câștigătorilor vor fi publicate pe pagina https://www.facebook.com/Qbebe.ro dupa validarea acestuia prin mesaj privat pe contul lor de Facebook.

VII.5 În cazul in care câștigătorii nu pot fi contactati în termen de 10 zile lucrătoare de la extragere, se va apela la rezerve, în ordinea extragerii, situație în care câștigătorul inițial își va pierde orice drept asupra premiului. În cazul în care niciun câștigător nu va putea fi contactat de Organizator în termenul menționat, premiile vor rămâne în posesia Organizatorului.

VIII. Acordarea premiilor

VIII.1 Organizatorul se obliga sa faca publice pe https://www.facebook.com/Qbebe.ro numele castigatorilor, după validarea acestora.

VIII.2 Câștigătorii vor fi anunțati și prin intermediul unui mesaj privat pe contul personal de Facebook.

VIII.3 În mesajul privat, câștigătorii vor fi rugati să ofere datele necesare pentru livrarea premiului: nume, prenume, adresa completă, număr de telefon și CI. În momentul ridicării premiilor, câștigătorul va fi legitimat și va avea obligația de a completa și semna un proces verbal de predare-primire a premiului.

VIII.3.1 Premiile concursului vor fi livrate câștigătorilor, la adresa menționată de aceștia, în termen de maximum 60 de zile lucratoare de la validarea câștigătorilor, unde este cazul.

VIII.4 În cazul în care câștigătorul nu este validat, refuză să accepte premiul, nu îl acceptă în conditiile prezentului regulament sau nu poate fi contactat în termen de 2 zile lucrătoare de la extragere, se va apela la rezerve, în ordinea extragerii, situație în care câștigătorul inițial își va pierde orice drept asupra premiului. În cazul în care niciun câștigător nu va putea fi contactat de Organizator în termenul menționat, premiile vor rămâne în posesia Organizatorului.

VIII.5 Organizatorul, prin intermediul agenției, declară că își rezervă dreptul de a face publice, în scopuri publicitare, numele, fotografia și materialele filmate cu participanții, în cazul în care acestea vor exista, și câștigătorilor acestui Concurs. Prelucrarea, utilizarea și publicarea informațiilor de mai sus precum și a imaginii participantilor la acest Concurs nu va fi de natură de a crea niciun fel de obligații, inclusiv de natură financiară.

IX. Dispozitii finale

IX.1 Organizatorul concursululi nu este răspunzător de plata taxelor sau a altor obligații financiare legate de premiile oferite decât în limitele prevăzute la pct.V al prezentului Regulament.

IX.2 Prin înscrierea în concurs, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament. 

IX.3 În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată ca una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul, prin intermediul agenției, declară că își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat.

IX.4 În cazul în care organizarea concursului este impiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul, prin intermediul agenției, își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea concursului.

IX.5 Organizatorul, prin intermediul agenției, declară că își rezervă dreptul să modifice prezentul regulament prin act adițional de câte ori este necesar, cu informarea corespunzătoare a celor interesați și/sau a publicării actului adițional pe pagina  https://www.facebook.com/Qbebe.ro

IX.6 Organizatorul va acorda premiile persoanelor validate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial. 

Autentificat într-un exemplar original și în trei exemplare duplicat, din care un exemplar duplicat s-a păstrat împreună cu exemplarul original semnat în arhiva biroului notarial și două exemplare duplicat s-au eliberat părții.

Articolul urmator
Regulament concurs Sense.ro
Regulament concurs Sense.ro

Noutăți de la Qbebe

Înscrie-te la newsletter-ul Qbebe și primești ultimele noutăți.

Va rugam sa completati campurile necesare.

  Alte articole care te-ar putea interesa

  Regulament Concursuri LIVE Qbebe
  Regulament Concursuri LIVE Qbebe

  Organizatorul concursului Organizatorul concursului este SC Rădulescu Consulting S.R.L., cu sediul social în localitatea București, str. CPT. GÎRBEA ION. NR 2, Bl. P2B, sc. 1,...

  Victor Slav, un tată dedicat: cum o ține pe fetița lui departe de problemele amoroase ale Biancăi Drăgușanu
  Victor Slav, un tată dedicat: cum o ține pe fetița lui departe de problemele amoroase ale Biancăi Drăgușanu

  Victor Slav încearcă să o țină departe pe fiica sa de problemele din viața amoroasă a Biancăi Drăgușanu. Fie că urmărești sau nu presă de scandal, este imposibil să nu fi...

  CONCURS: Fii contributor Qbebe și poți câștiga lunar vouchere DASHA
  CONCURS: Fii contributor Qbebe și poți câștiga lunar vouchere DASHA

  Știți ce sunteți voi, dragi părinți? Cei care cresc nemurirea. Știți când devine mai ușor? Niciodată. Aici vă puteți scrie gândurile, oboselile, frământările,...

  Elevi români prinși în Rusia la un concurs de robotică. Ce au fost obligați să facă și cum au ajuns acasă
  Elevi români prinși în Rusia la un concurs de robotică. Ce au fost obligați să facă și cum au ajuns acasă

  Miercuri seara, pe 23 februarie, Echipa clubului de robotică Autovortex pleca spre Rusia, la campionatul regional de robotică din Sankt Petersburg. Echipa, formată din 7 tineri și...

  Cel mai dedicat tată: și-a tatuat semnul din naștere al fiului său, în semn de solidaritate
  Cel mai dedicat tată: și-a tatuat semnul din naștere al fiului său, în semn de solidaritate

  Mereu auzim povești despre părinți care fac tot ce le stă în putință pentru a le fi bine copiilor lor. Un tată a dormit 9 luni în mașină pentru a fi aproape de fiica lui...

  Sunt fanul mamei mele: eveniment de sănătate și distracție dedicat mamelor în cadrul Clubului de Tenis Daimon
  Sunt fanul mamei mele: eveniment de sănătate și distracție dedicat mamelor în cadrul Clubului de Tenis Daimon

  ”Copiii sunt cheile viitorului”, spune Eric Hoffer, însă mamele sunt cele care deschid ușile. Prin susținerea mamelor, copiii pot să atingă performanțe incredibile....

  Nu și-a permis pantofi sport! O fetiță și-a bandajat picioarele pentru a participa la un concurs. A câștigat 3 medalii de aur
  Nu și-a permis pantofi sport! O fetiță și-a bandajat picioarele pentru a participa la un concurs. A câștigat 3 medalii de aur

  Se fac mai mult de 2 ani de zile de când Rhea Bullos, o fetiță de 11 ani din Filipine a impresionat o lume întreagă cu ambiția ei. Micuța sportivă a câștigat trei...

  Primul loc mondial! O echipă de studenți români a surclasat universități americane de top la un concurs tehnic
  Primul loc mondial! O echipă de studenți români a surclasat universități americane de top la un concurs tehnic

  Adevărați campioni mondiali! Așa se pot numi zece studenți de la Universitatea Tehnică din Cluj Napoca care au câștigat primul loc la prestigiosul concurs “2022...

  © 2023 Qbebe